Vážení tenisový fanúšikovia !!!

Opäť, ako každý rok, máte šancu prispieť svojimi 2% resp. 3%1) z odvedených daní.

Zvážte, možnosť poskytnúť 2 %, resp. časť z Vašich odvedených daní v prospech mladých talentovaných tenistov. S Vami budeme lepší.

Postup ako venovať 2% resp. 3%1) pre zamestnancov:

 • najneskôr 15. 2. 2022 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
 • vyzdvihnúť vo vlastnej mzdovej učtárni vyplnené tlačivo: „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.“ Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 • Potvrdenie spolu s vyplneným tlačivom: „Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% resp. 3%1)  zaplatenej dane“ priniesť (zaslať poštou) do 31. 03. 2022 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

 

*** Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 • Do kolónky „Rok“ (hore v tlačive Vyhlásenia) sa tento rok uvádza 2021 (zdaňovacie obdobie, za ktoré ste zaplatili daň).
 • SID je rozlišovací znak pre organizácie, ktoré majú totožné IČO (napr. rodičovské združenia združené pod Slovenskú radu rodičovských združení). Ak niektorá organizácia v Zozname prijímateľov nemá uvedený SID, tak túto kolónku v tlačive Vyhlásenie nechajte prázdnu.

 

Termíny pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022 a pre právnické osoby:

 • 31. 3. 2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (FO typ: A, FO typ: B) – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
  • Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
 • 30. 4. 2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0% z dane.
  • Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  • Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno prijímateľa: Športový klub Pepas Slovenská Ľupča
Sídlo: Športová 40, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 35 658789
Právna forma: Občianske združenie

 

Súbory na stiahnutie

 

 

Ďakujeme