Stanovy Športového klubu PEPAS Slovenská Ľupča  

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

v znení neskorších predpisov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Čl. I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

 1. Názov občianskeho združenia je Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča
 2. Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča (ďalej ako „ŠK“), je v zmysle zákona č. 83/1990 dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti telesnej výchovy, športu, turistiky a v podobných aktivitách, pričom
  • všetci členovia sú organizovaní v ŠK,
  • ŠK zostaví a prihlási tenisové družstvo do súťaže družstiev,
  • ŠK zabezpečuje pre svojich členov základnú telesnú aktivitu,
  • členovia ŠK sa zúčastňujú organizovaných a individuálnych turistických akcií,
  • členovia ŠK sa zúčastňujú individuálnych tenisových turnajov organizovaných Slovenským tenisovým zväzom.
 3. ŠK je otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
 4. ŠK má postavenie právnickej osoby s vlastnou právnou subjektivitou. Sídlom ŠK je Športová 40, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika.
 5. ŠK vyvíja a uskutočňuje svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov a svojich členov.

 

Čl. II

CIELE ZDRUŽENIA

 

 1. Cieľom ŠK je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovať duševnú a telesnú zdatnosť, ako aj športovú výkonnosť.
 2. ŠK sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov. Poskytuje im odborné, poradenské a servisné služby.
 3. ŠK vytvára ekonomické, materiálno – technické a odborné podmienky na činnosť ŠK.
 4. Za účelom naplnenia svojich cieľov ŠK spolupracuje s jednotlivcami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej a verejnej správy, a môže byť členom iných športových organizácií doma aj v zahraničí.

 

 

Čl. III

ČLENSTVO

 

 1. Členstvo v ŠK môže byť:
  • individuálne,
  • kolektívne,
  • čestné.
 2. Členom ŠK môže byť fyzická osoba i právnická osoba (zastúpená svojim štatutárnym orgánom), ktorá spĺňa tieto predpoklady:
  • je plne spôsobilá na právne úkony,
  • je bezúhonná,
  • súhlasí a stotožňuje sa s cieľmi ŠK,
  • chce sa aktívne zúčastňovať na činnosti ŠK.
 3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok, najneskôr do 30.06. príslušného kalendárneho roka.
 4. Člen ŠK má nasledovné práva:
  • zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záľub telovýchovných, športových a iných podobných aktivít, ako i ďalších kultúrno – spoločenských akcií usporadúvaných ŠK,
  • zúčastňovať sa členských schôdzí
  • zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a konanie,
  • dávať príslušným orgánom ŠK podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď,
  • voliť a byť volený do orgánov ŠK, podmienkou pasívneho volebného práva je odbornosť a kvalifikácia na príslušnú funkciu, bezúhonnosť a vek 18 rokov.
 5. Člen ŠK má nasledovné povinnosti:
  • dodržiavať stanovy ŠK, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti,
  • podieľať sa na činnosti ŠK a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie,
  • chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok ŠK,
  • riadne a včas platiť členské, príspevky a poplatky schválené ŠK.
 6. Individuálne členstvo v ŠK je dobrovoľné. Členom sa môže stať slovenský občan bez rozdielu politického presvedčenia, národnostnej príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, ďalej cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a právnické osoby so sídlom v SR, ak súhlasia s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor ŠK na základe písomnej prihlášky.
 7. Individuálne členstvo zaniká:
  • vystúpením na základe oznámenia s účinnosťou odo dňa doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z ŠK,
  • smrťou fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
  • zánikom ŠK,
  • vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností vyplývajúcich zo stanov,
  • vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v ŠK alebo z iných dôležitých dôvodov.

O vylúčení rozhoduje výbor ŠK, v odvolacom konaní valné zhromaždenie ŠK.

 1. O prijatí kolektívneho člena rozhoduje výbor ŠK na základe písomnej prihlášky Kolektívnym členom môže byť i organizácia, inštitúcia alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Na zánik kolektívneho členstva sa primerane vzťahuje bod 7. tohto článku stanov.
 2. Čestné členstvo môžu orgány ŠK udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy na rozvoji ŠK.
 3. Do ŠK môžu vstúpiť aj ďalšie oddiely, odbory a záujmové skupiny, ktoré požiadajú o prijatie. O ich prijatí rozhoduje výbor ŠK za podmienok rešpektovania týchto stanov.
 4. Každá zložka má právo vystúpiť zo ŠK, osamostatniť sa alebo sa združiť do iného športového klubu. Pri vystúpení sa vykoná majetkovo – právne vysporiadanie. Nárok je podmienený dôkazom o získaní majetku vlastnou činnosťou alebo účelovo pridelenými prostriedkami. Delimitáciu majetku schvaľuje valné zhromaždenie ŠK.
 5. Vedenie disciplinárneho konania a ukladanie disciplinárnych opatrení ukladajú orgány ŠK podľa osobitnej smernice ATJ Slovenska.

 

 

Čl. IV

ORGÁNY ŠK

 

 1. Najvyšším orgánom ŠK je valné zhromaždenie. Koná sa spravidla raz za rok.
 2. Valné zhromaždenie prerokúva všetky základné otázky činnosti ŠK, najmä:
 • uznáša sa o vzniku ŠK, názve a symbolike, ako aj o jeho zlúčením s iným ŠK alebo o jeho zániku,
 • schvaľuje, mení alebo ruší stanovy ŠK,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie, ako aj správu revíznej komisie, volí výbor ŠK a revíznu komisiu,
 • je oprávnené zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie výboru ŠK, ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami ŠK,
 • je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní.

Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegovaných zástupcov, ak sa nerozhodne inak.

 1. V období medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť ŠK výbor. Počet členov a spôsob voľby alebo zastúpenia stanoví valné zhromaždenie. Výbor sa skladá z predsedu ŠK, tajomníka ŠK, hospodára ŠK a ďalších členov. Frekvenciu rokovaní si stanoví výbor ŠK.
 2. Predsedom ŠK je: Mgr. Matej Stanko, nar. 23.10.1983, rodné číslo 831023/7507, trvale bytom Za nožiarňou 1102/17, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika.
 3. Tajomníkom ŠK je: Iveta Stanková, nar. 25.02.1964, rodné číslo 645225/6206, trvale bytom Záhradná 26, 976 13 Slovenská Ľupča
 4. Hospodárom ŠK je: Jozef Stanko, nar. 12.03.1961, trvale bytom Záhradná 26, 976 13 Slovenská Ľupča
 5. Výbor zastupuje ŠK na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami, inštitúciami a ostatnými právnickými osobami. Na základe schválených pravidiel rozdeľuje prostriedky získané od štátu a z iných zdrojov, podľa rozsahu a kvality činnosti.
 6. Menom ŠK sú oprávnení navonok vystupovať a konať: predseda, tajomník a ďalší funkcionári splnomocnení výborom ŠK. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.

 

Čl. V

REVÍZNA KOMISIA

 

 1. Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán na čele s predsedom. Volí ju valné zhromaždenie ŠK. Vykonáva revízie hospodárenia ŠK a o výsledkoch informuje výbor ŠK s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu ŠK. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na rokovaní orgánov ŠK a odvetvových zložiek s hlasom poradným.

 

 

Čl. VI

MAJETOK A HOSPODÁRENIE

 

 1. Hospodárenie ŠK sa uskutočňuje na základe schváleného rozpočtu.
 2. ŠK má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Na základe zmluvných vzťahov môže užívať aj iný majetok, o ktorý má povinnosť sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. ŠK s majetkom nakladá v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a z nich vyplývajúcimi vlastnými internými pravidlami.
 3. Zdrojom majetkom ŠK sú príjmy z členských a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej činnosti, ďalej dary, príspevky, dotácie, poprípade príjmy z povolených podnikateľských činností.
 4. Pre zabezpečenie finančných zdrojov na činnosť a údržbu ŠK bude ŠK vykonávať vedľajšiu hospodársku činnosť, a to najmä:
 • stavebné práce všetkých druhov,
 • obchodnú činnosť,
 • reštauračnú činnosť,
 • služby pre tenis (organizovanie turnajov, vyplietanie tenisových rakiet),
 • propagáciu a reklamu.
 1. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia a na jeho činnosť.

 

Čl. VII

ZÁNIK ŠK

 

 1. O zániku ŠK jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným subjektom (občianskym združením) rozhoduje valné zhromaždenie ŠK, ktoré zároveň vymenuje likvidátora.
 2. Pri zániku ŠK bude vykonané majetkové vysporiadanie, za ktoré bude zodpovedný predseda revíznej komisie. Vysporiadanie sa vykoná podľa zásady, že najprv sa vyrovnajú všetky záväzky ŠK, vzniknuté z jeho činnosti, pričom na druhej strane sa zabezpečí splnenie pohľadávok zo strany tretích osôb a zostatok sa rozdelí medzi členov klubu rovnakým pomerom na každého podľa počtu členov. Týmto postupom nesmú byť dotknuté záujmy štátu (daňové, colné, správne, atď.). O majetkovom vysporiadaní budú zachované písomné záznamy najmenej desať rokov.
 3. Valné zhromaždenie ŠK oznámi zánik združenia do 15 dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

Čl. VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. V mene ŠK je oprávnený rokovať predseda a ostatní funkcionári tak, ako je uvedené článku IV., odstavec 8.
 2. Právne vzťahy výslovne neupravené v týchto stanovách sa riadia príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 

 

 

V Slovenskej Ľupči, dňa 04.05.2015

 

 

 

 

____________________________                          _______________________________

             Mgr. Matej Stanko                                                         Iveta Stanková

predseda                                                                     tajomník